โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม

หมู่ที่  1  บ้านหนองช้างแล่น ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130

ข้อมูลบุคคลากร

นายธีระยุทธ ปานสังข์ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางรังสิมา ชัยพรามครู ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นางผกาภรณ์ ชูทองครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางสาวรัชนีกร แก้วละเอียดครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางทวีพร เจียรบุตร์ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายธีรเดช ชูเกิดครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาววรรณพร อาจชอบการครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวพิมพ์ชนก ตรวจมรคารู
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางสาววันเพ็ญ สุขรักษาครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางสาวนุชนา โพชสาลีครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายประยงค์ คงปลอดนักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : –
นายอาวุธ พุฒด้วงครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางวรรณา รักช่วยครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายทศพร ชูจิตรครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ
นางสาวศศิธร ทองเนื้ออ่อนครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทความล่าสุด