โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม

หมู่ที่  1  บ้านหนองช้างแล่น ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130

ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

26 สิงหาคม 2565

– นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์

รองผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ประธานคณะกรรมการ

– นายเอกคณิต รัตนบุรี (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ

– นายประสาท เหมนแก้ว (ผู้ทรงคุณวุฒิ) กรรมการ

– ดร.สุเมตตา คงสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เลขานุการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามข้อตกลง (PA) นายธีระยุทธ ปานสังข์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม

🙏ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน

บทความล่าสุด