โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม

หมู่ที่  1  บ้านหนองช้างแล่น ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130

สิทธิการใช้ที่ดิน ศึกษาข้อมูลสิทธิในที่ดินแปลงข้างเคียงมีจำกัดเพียงใด

สิทธิการใช้ที่ดิน

สิทธิการใช้ที่ดิน สิทธิการใช้อย่างจำกัดในที่ดินข้างเคียงมีความเข้าใจอย่างไร ต่อไปนี้เป็นบทความโดยละเอียดเกี่ยวกับปัญหาการจำกัดสิทธิ์การใช้ที่ดินข้างเคียงตามกฎหมายปัจจุบัน แนวคิดของการจำกัดสิทธิการใช้ที่ดินข้างเคียง สิทธิการใช้อย่างจำกัดในที่ดินข้างเคียงสามารถเข้าใจได้

เนื่องจากความจริงที่ว่า เจ้าของมีข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่พวกเขาเป็นเจ้าของ และต้องการความร่วมมือ และการสนับสนุนจากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ตามบทบัญญัติของหมวด 1 มาตรา 171 ของกฎหมายที่ดินปี 2556 ซึ่งแก้ไข และเพิ่มเติมในปี 2561

สิทธิการใช้อย่างจำกัดในที่ดินแปลงที่อยู่ติดกันจะรวมถึงสิทธิต่างๆ เช่น สิทธิของทาง สิทธิในการประปาและการระบายน้ำ สิทธิในการให้น้ำและระบายน้ำในการเพาะปลูก การจ่ายก๊าซ สายไฟฟ้า การสื่อสาร และสิ่งจำเป็นอื่นๆ ตามสมควรบนที่ดินแปลงที่อยู่ติดกันของเจ้าของรายอื่น

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง พ.ศ. 2558 สิทธิการใช้อย่างจำกัดในที่ดินข้างเคียงดังกล่าวมีรายละเอียดและเฉพาะเจาะจงดังนี้ ครั้งแรกสิทธิในการประปาและการระบายน้ำผ่านอสังหาริมทรัพย์ข้างเคียง ในกรณีที่อิทธิพลของที่ตั้งตามธรรมชาติของอสังหาริมทรัพย์ไม่สะดวก หรือยากที่จะหาประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์

ดังนั้น การใช้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการประปา และการระบายน้ำต้องผ่านอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ติดกัน เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่มีทางน้ำไหลผ่านควรสงวนทางไว้ ทางระบายน้ำที่เหมาะสม และสมเหตุสมผลสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ยากต่อการ หาประโยชน์ใช้สิทธินี้โดยตรงให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่น้ำไหลผ่าน ต้องไม่กีดขวางหรือขวางทางไหลของน้ำให้ลำบาก

ควรมีการระบายน้ำให้น้อยที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อเจ้าของที่มีน้ำไหลผ่าน และหากเกิดความเสียหายก็ควรรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ ทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของทรัพย์สินที่ทางน้ำไหลผ่านผู้ใช้น้ำประปา และการระบายน้ำได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย

สิทธิในการให้น้ำและระบายน้ำในการเพาะปลูกเฉพาะดังนี้ บุคคลมีสิทธิ์ใช้ที่ดินทำกินเมื่อมีความจำเป็นต้องรดน้ำ และระบายน้ำอย่างเต็มที่ มีสิทธิขอให้ผู้ใช้ที่ดินโดยรอบและผู้ใช้ที่ดินข้างเคียงจัดให้มีทางน้ำ เพื่อการชลประทานและการระบายน้ำที่เหมาะสมและสะดวก ผู้ใช้ที่ดินโดยรอบและข้างเคียง มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวของผู้ใช้ท่อน้ำตามกฎหมาย และหากอยู่ในขั้นตอนการหาประโยชน์และการใช้ท่อส่งน้ำ

หากท่อนำน้ำทำให้ผู้ใช้ที่ดินโดยรอบได้รับความเสียหาย ผู้ดำเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายนั้น สิทธิทางผ่านอสังหาริมทรัพย์ที่ติดกัน เมื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์แต่ถูกล้อมรอบด้วยอสังหาริมทรัพย์อื่น ซึ่งไม่มีทางออกหรือทางออกสู่ถนนสาธารณะ หรือถนนใหญ่ไม่เพียงพอก็มีสิทธิขอ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์โดยรอบหรืออสังหาริมทรัพย์โดยรอบ เพื่อสำรองเส้นทางที่เหมาะสมบนพื้นที่ดินของตน

ในกรณีนั้น เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่มีสิทธิผ่านต้องชดใช้เงินแก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่มีสิทธิตามสมควร เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น สถานที่ ความยาว ความกว้าง และความสูงของทางเดินได้รับการตกลงร่วมกัน โดยคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อให้แน่ใจว่าสะดวกในการเดินทาง และทำให้เจ้าของทรัพย์สินไม่สะดวก

สิทธิในการเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้าและสายสื่อสารผ่านอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้า และข้อมูลที่เกี่ยวข้องสื่อสารผ่านทรัพย์สินของผู้อื่นตามสมควร และต้องให้ความปลอดภัย และความสะดวกแก่เจ้าของทรัพย์สินด้วยสายส่งไฟฟ้าและสายสื่อสารที่พาดผ่าน ในกรณีหากการต่อสายเชื่อมต่อเหล่านี้เกิดความเสียหาย จะต้องชดใช้ค่าเสียหาย

สิทธิการใช้ที่ดิน

ตามบทบัญญัติของหมวด 2 มาตรา 171 ของกฎหมายที่ดินปี 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และเพิ่มเติมในปี 2561 การจัดตั้งสิทธิการใช้อย่างจำกัดสำหรับที่ดินแปลงที่อยู่ติดกัน และอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ติดกันจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมายแพ่ง และการจดทะเบียนจะต้องให้ดำเนินการตามบทบัญญัติมาตรา 95 ของกฎหมายที่ดิน

พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 ว่าด้วยการจดทะเบียนที่ดิน บ้าน และทรัพย์สินอื่นที่ติดที่ดิน 4 มาตรา 95 ของกฎหมายที่ดินปี 2556 การแก้ไขและเพิ่มเติมในปี 2561 กำหนดให้การจดทะเบียนที่ดิน บ้าน และทรัพย์สินที่ติดที่ดินควรดำเนินการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง หรือการยุติสิทธิการใช้อย่างจำกัดของที่ดินแปลงข้างเคียงเมื่อมีการแยกสิทธิการใช้ที่ดิน

กรรมสิทธิ์ในบ้านและทรัพย์สินอื่นที่ติดที่ดินขององค์กร หรือของครัวเรือนของสามีภรรยาหรือของกลุ่มผู้ใช้ที่ดินร่วมกัน กลุ่มเจ้าของทรัพย์สินส่วนกลางติดที่ดิน นอกจากนี้ ตามมาตรา 246 ของประมวลกฎหมายแพ่ง พ.ศ. 2558 ระบุไว้ชัดเจนว่า สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ติดกันนั้นถูกกำหนดขึ้น เนื่องจากภูมิประเทศตามธรรมชาติ ตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดยข้อตกลงหรือโดยพินัยกรรม

จึงเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์ในการกำหนดสิทธิการใช้อย่างจำกัดในที่ดินข้างเคียง และอสังหาริมทรัพย์นั้นโดยแท้แล้วขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศตามธรรมชาติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรืออาจตกลงกันตามข้อตกลงของคู่สัญญาหรือตามพระราชประสงค์

ปัจจุบัน ตามมาตรา 73 ของพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 43 ปี 2557 เอ็นดี ซีพี ของรัฐบาลลงวันที่ 15 เมษายน 2557 แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายที่ดินได้รับการแก้ไข และเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 01 ปี 2560 เอ็นดี ซีพี ของรัฐบาล รัฐบาลเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ได้กำหนดคำสั่ง และวิธีการจดทะเบียนจัดตั้งเปลี่ยนแปลง เลิกจำกัด สิทธิการใช้ที่ดิน แปลงข้างเคียงเป็นการเฉพาะ

บทความที่น่าสนใจ : แพทย์แผนจีน อธิบายศึกษาการวินิจฉัยและรักษามะเร็งด้วยแพทย์แผนจีน

บทความล่าสุด