โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม

หมู่ที่  1  บ้านหนองช้างแล่น ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130

302068784_394548902793960_7346821210820287083_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง

1092140116-20140531-224507

นายธีระยุทธ ปานสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 259 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองช้างแล่น
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
เปิดเรียนเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2453 โดยอาศัย ศาลาวัดหนองข้างแล่น
เป็นสถานที่เรียนมีนายเจียม วัฒนโภคา เป็นครูใหญ่คนแรกต่อมาพระครูวุฒิโสภณ
(พ่อท่านเอียด) เจ้าอาวาสวัดหนองข้างเ แบ่งที่ดินของวัดให้เป็นของโรงเรียนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของวัด เป็นเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งานพร้อมกันนี้ได้ชักขวนญาติ
และศิษย์จัดทาวัสดุอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างอาคายเรียน เมื่อเดือนตุลาคม 2470เป็นแบบเรือนไทยยกพื้นใต้ถุน สูง 1.75 เมตร แบ่งเป็น 3 ห้องเงียน ห้องกว่าง6×6 เมตร ห้องข้าง 2 ห้อง กว้างห้องละ 5×6 เมตร มีเฉลี่ยงหน้าห้อ งตลอดอาคารกว้าง 2 เมตร ออกมุขกลางกว้าง 3×6 เมตร มีบันไดขึ้นข้างมุข 2 ข้าง หลังคามง
กระเบื้อง พื้นฝาเพดานและฝ้าใช้ไม้กระดาน ค่าก่อสร้างคิดเป็นเงิน 3,.993.50 บาทในวงเงินจำนวนนี้ รองอำมาตย์โทยุนกัลประสาศน่ นายอำเภอเขาขาว ได้อนุมัติเงินศึกษาพลีให้เป็นค่าแรงงานเป็นเงิน 2.050 บาท สร้างเสร็จให้นักเรียนเข้าเรียนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2471 ให้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาล ตำบลหนองข้างแล่น
(ปานสิทธิ์บำรุง และนายแต้ม พฤคฌาญาณ เป็นครูใหญ่ต่อจาก นายเจียม วัฒนาโภคา
เมื่อ พ.ศ. 2475 ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อให้โรงเรียนตามชื่อบ้านหรือวัดที่โรงเอียนตั้งอยู่ จึงเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดศรีธัตนาราม (ปานสิทธิ์บำรุง) ตามชื่อของวัด ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อ เป็นวัดศรีรัตนาราม ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และต่อมา
โรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบต่าง ๆ ภายในโรงเรียนมาโดยลำดับ จนถึงปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียนจำนวน 3 หลัง และอาคารประกอบ จำนวน 5 หลัง

วิสัยทัศน์โรงเรียน

ภายในปี 2562 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม มุ่งพัฒนาผู้เรียนใหมีมาตรฐานคานความรู้พื้นฐาน
โดดเค่นด้านการติ มีจิตรักการใรู้ เน้นครูสู่ผู้เรียนเป็นสำคัญบริหารรวมสร้างสรรกั สัมพันธ์
ชุมชน ประสิทธิผลหลักสูตรสถานศึกษา ประชาชนพึงพอใจ

พันธกิจ

ที่ทกามมเส้มให้ผู้นมีความรู้แลทักษะที่เป็นดามหลักสูตรสถานที่กษาและ
พร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเชียน
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสำมารถและทักษะการคิดการแสวงหาความรู้ด้วย
คนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาคนเองอย่างต่อเนื่อง
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริบธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤตินและปฏิบัติงานตามจรรบาบรรณ
และมาตรฐานวิชาชีพ
5. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ
6. ส่งเสริม ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
7. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากร์ในวัยเรียนทุกกลุ่มได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึงและได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
8. จัดสภาพแวคล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน